INFORMARE
  Începând cu data de 1 ianuarie 2016, a intrat în vigoare Ordinul ANRE nr. 179/2015 privind procedura de efectuare a verificărilor si reviziilor tehnice ale instalatiilor de utilizare a gazelor naturale, publicat în Monitorul Oficial nr. 969/28.12.2015.

            Verificarea / revizia tehnica a instalatiei de utilizare a gazelor naturale este o obligatie ce revine clientilor.

a) Verificarea tehnică a instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale se realizează:

·                     periodic, la maximum 2 ani;

·                     la cererea clientului final.

b) Revizia tehnică a instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale se realizează:

·                     periodic, la maximum 10 ani;

·                     după întreruperea utilizării instalaţiei de utilizare pentru o perioadă de timp mai mare de 6 luni;

·                     după orice eveniment care ar fi putut afecta instalaţia de utilizare;

·                     la cererea clientului final.

            Conform Procedurii aprobate prin Ordinul nr. 179/2015, efectuarea verificării/reviziei tehnice periodice se face în baza:

      a) contractului de prestări servicii încheiat cu O.E.(operatorul economic autorizat) de Autoritatea de Reglementare in Domeniul Energiei (A.N.R.E.)

            b)  notificării transmise clientului final de către furnizorul de gaze naturale, în acest caz S.C. PROGAZ P&D S.A  CAMPINA, clientului final, din oficiu, în situatiile de scadentă a verificării /reviziei periodice a instalatiilor de utilizare a gazelor naturale, care se realizează la 2 ani pentru verificare, respectiv 10 ani pentru revizie;

            c) documentaţiei tehnice ce a stat la baza execuției instalației de utilizare a gazelor naturale, avizată de către O.S. (operatorul de sistem) sau de către un verificator de proiecte atestat, după caz**.

            Contractul de prestari servicii se incheie in baza unei cereri scrise a solicitantului catre O.E. (operatorul economic autorizat) insotita de:

                - copie de pe buletin/carte de identitate in cazul persoanelor fizice (modelul de cerere este pus la dispozitia solicitantilor la sediul societatii);

- copie factura

                        - notificarea trimisa de Furnizorul de gaze naturale, în acest caz S.C. PROGAZ P&D S.A  CAMPINA;

            În cazul în care clientul final nu deţine documentaţia tehnică, acesta are obligaţia să solicite, direct sau prin intermediul O.E. (operatorului economic) cu care a încheiat contractul de prestări servicii, o copie a acesteia de la O.S. sau de la O.E. autorizat de Autoritatea de Reglementare in Domeniul Energiei (A.N.R.E.) care a executat initial instalaţia de utilizare.

            Dacă O.S. sau O.E. autorizat A.N.R.E. care a executat initial instalaţia de utilizare nu deţine documentaţia tehnică sau aceasta nu corespunde cu tipul şi debitul nominal al aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi de la locul de consum, clientul final are obligaţia să reconstituie, prin intermediul unui O.E. care deţine autorizaţie A.N.R.E. pentru proiectarea instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale, tip PGIU, în baza unui contract de prestări servicii, documentatia tehnică, conform Ordinului nr. 179/2015, art. 6, pct-ele 6),7),8)

 

Important!

            - Notificarea este un document care trebuie păstrat de clientul final în vederea realizării verificării/reviziei periodice de către operatorul economic (O.E.) autorizat A.N.R.E. 

Notificarea contine informatii despre ultima verificare/revizie periodică realizată si despre numărul, tipul si debitul nominal al aparatelor consumatoare de combustibili gazosi puse în functiune.

            - Clientul final are obligatia efectueze verificările/reviziile tehnice atât ale instalatiilor de utilizare a gazelor naturale individuale, cât si a celor comune, exclusiv prin intermediul unui O.E. autorizat de A.N.R.E., în baza unui contract de prestări servicii, până la data scadentă a verificării/reviziei, iar nerespectarea acestor obligatii conduce la asumarea răspunderii clientului, în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 179/2015

 

            Mentionăm că pentru efectuarea verificării/reviziei tehnice periodice, alături de documentele specificate anterior, clientul final are obligatia de a prezenta O.E. si alte documente, după caz:

·         Documente din care să rezulte că a fost efectuată curătarea si verificarea cosurilor si canalelor de evacuare a gazelor de ardere de către O.E. autorizati, cu maximum 6 luni înainte de data verificării sau reviziei tehnice a instalatiei de utilizare a gazelor naturale;

·               Documente din care să rezulte efectuarea în termen a verificării tehnice periodice a aparatelor consumatoare de combustibili gazosi care sunt supuse reglementărilor ISCIR

De asemenea, clientul final are obligatia de a asigura respectarea conditiilor tehnice pentru functionarea în sigurantă a instalatiei de utilizare gaze naturale, prin:

          - înlocuirea racordului flexibil montat în instalaţia de utilizare, înaintea expirării duratei normate de utilizare a acestuia, în conformitate cu prescripţiile tehnice ale producătorului;

           - înlocuirea detectorului/detectoarelor automat/automate de gaze montat/montate la locul de consum, înaintea expirării duratei normate de utilizare a acesteia/acestora, în conformitate cu prescripţiile tehnice ale producătorului.

 

            În cazul nerealizării serviciului de verificare/revizie în termenul specificat mai sus, pentru asigurarea reţelei şi a instalaţiei de utilizare, furnizorul de gaze naturale S.C. PROGAZ P&D S.A  CAMPINA va fi pus în situaţia de a aplica măsurile de sistare a furnizării gazelor naturale.

S.C. PROGAZ P&D S.A  CAMPINA informeză clienţii privind data limită până la care trebuie să efectueze serviciul de revizie/verificare. De asemenea, furnizorul de gaze naturale vă pune la dispoziţie prevederile legale în vigoare (Ordinul 179/2015)

  Verificarea periodica a instalatiilor de utilizare se face conform instructiunilor specifice si consta din efectuarea urmatoarelor operatiuni:

·                     verificarea arzatoarelor si a starii îmbinarilor si garniturilor de etansare aferente;

·                     verificarea stabilitatii conductelor montate aparent pe suporturi;

·                     verificarea etanseitatii îmbinarii conductelor si armaturilor la presiunea de lucru a gazului din instalatie, cu spuma de apa cu sapun;

·                     verificarea functionarii echipamentelor si dispozitivelor auxiliare din componenta instalatiei de utilizare si a instalatiei de alimentare cu energie electrica a acestora, dupa caz;

·                     verificarea functionarii aparatelor de masurare, control, reglare si de siguranta; demontarea/debransarea punctelor de consum fara aprobare legala si a conductelor de alimentare aferente;

·                     verificarea functionarii echipamentului de reglare din instalatiile de utilizare ale beneficiarului;

·                     verificarea starii rasuflatorilor si a caminelor existente;

·                     verificarea tirajului cosurilor si canalelor de evacuare a gazelor arse si prezentarea de catre consumator a dovezii de curatire a acestora de catre un agent economic autorizat conform reglementarilor în vigoare;

  Revizia periodica a instalatiilor de utilizare consta în:

·                     efectuarea tuturor operatiunilor prevazute la verificarea periodica, revizia din anul respectiv înlocuind verificarea;

·                     efectuarea probei de rezistenta numai pentru partea de instalatie la care s-au facut înlocuiri si/sau modificari;

·                     efectuarea probei de etanseitate a întregii instalatii.

  În cazul în care verificarea sau revizia nu se pot efectua din cauza consumatorului, acesta va fi reprogramata,  si se  va achita “taxa deplasare in van” reprezentand 50% din tariful serviciului,. .

  Daca verificarea sau revizia nu se pot efectua la data reprogramata se va proceda la sistarea furnizarii gazelor.

  La verificarea sau revizia instalatiilor, portiunile de conducta sau armaturile care la proba de etanseitate au scapari si nu pot fi remediate se înlocuiesc pe cheltuiala consumatorului de catre un agent economic autorizat sa execute aceste lucrari, respectând prevederile din "Norme tehnice pentru proiectarea si executarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale NTPEE -2018"

 
MODEL CERERE
FISA DE VERIFICARE TEHNICA PERIODICA A INSTALATIEI DE UTILIZARE A GAZELOR NATURALE
FISA DE REVIZIE TEHNICA PERIODICA A INSTALATIEI DE UTILIZARE A GAZELOR NATURALE